Image

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ “ΑΙΓΑΙΟΝ BONUS-CARD”

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος και της κάρτας
πιστότητας «ΑΙΓΑΙΟΝ - BONUS CARD» (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή/και «Κάρτα»)
της εταιρείας «ΙΑΣΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «ΑΙΓΑΙΟΝ»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
(Λαγκαδά 130 ΤΚ 567 27). Η ΑΙΓΑΙΟΝ μέσω του Προγράμματος αποσκοπεί στο να
προσφέρει στους πελάτες της, ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και
προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και
λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω.
1.2. Με την αίτηση εγγραφής, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και
αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι») συμμετοχής, όπως
εκάστοτε ισχύουν. Θα πρέπει να εξετάζετε συχνά τους Όρους, καθώς το Πρόγραμμα
μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει και με μόνη υποχρέωση από τη
μεριά της ΑΙΓΑΙΟΝ να κοινοποιεί τις αλλαγές στην ιστοσελίδα www.aigeon.gr.
Παράλληλα με τους παρόντες όρους ισχύουν και αποδέχεστε την Πολιτική
Απορρήτου και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας www.aigeon.gr.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και απόκτησης της Κάρτας ΑΙΓΑΙΟΝ –
BONUS CARD, σε μορφή τριπλέτας καρτών (key card) με ίδιο barcode, έχουν όλοι οι
ενεργοί και οι εν δυνάμει πελάτες των εταιρειών του ομίλου «ΨΑΡΑΓΟΡΕΣ ΑΙΓΑΙΟΝ»
καθώς και οι πελάτες των εταιρειών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα franchise της
ΑΙΓΑΙΟΝ.
2.2. Για να αιτηθεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο την έκδοση της Κάρτας πρέπει να
είναι άνω των 18 ετών και να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους σε φυσική
μορφή, σε κάποιο από τα καταστήματα με τα σήματα της ΑΙΓΑΙΟΝ, είτε ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αίτησης ο αιτών δύναται να
επιλέξει τον τρόπο λήψη της κάρτας ανάλογα με τις επιλογές που του
παρουσιάζονται.
2.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η συμπλήρωση
όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση ως υποχρεωτικά πεδία: όνομα,
επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, κινητό τηλέφωνο ή/και e-
mail, υπογραφή και ημερομηνία αίτησης καθώς και να αποδεχτεί του παρόντες
όρους και να συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
βάσει των παρόντων όρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο
ή e-mail, η ΑΙΓΑΙΟΝ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να
ακυρώσει την Κάρτα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί είναι
ελλιπή, αλλά υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, η ΑΙΓΑΙΟΝ δύναται να απευθυνθεί
στον αιτούντα και να ζητήσει την συμπλήρωση των στοιχείων. Σε περίπτωση
επανειλημμένης άρνησης από πλευράς του αιτούντα για συμπλήρωση των στοιχείων
του η ΑΙΓΑΙΟΝ δύναται να ακυρώσει την Κάρτα.
2.4. Η ΑΙΓΑΙΟΝ κατά την υποβολή της αίτησης δεν προβαίνει σε έλεγχο
ταυτοπροσωπίας. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει
δηλώσει είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και δεν έχει κάνει χρήση στοιχείων, όπως

κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνσης e-mail, που δεν είναι κάτοχος. Σε περίπτωση
υποβολής ψευδών στοιχείων ο αιτών είναι υπεύθυνος έναντι της ΑΙΓΑΙΟΝ για τυχόν
ζημία της.
2.5. Μόνο μία κάρτα (σε μορφή τριπλέτας καρτών, key card) αντιστοιχεί σε κάθε
φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η ΑΙΓΑΙΟΝ λάβει γνώση ότι τα μέλη του
Προγράμματος, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) Κάρτα δύναται να
ακυρώσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις κάρτες. 
2.6. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που
έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση είτε απευθυνόμενοι στην Ανοιχτή Γραμμή
Επικοινωνίας της ΑΙΓΑΙΟΝ 2310541661 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου εκάστοτε
τηλεπικοινωνιακού παρόχου)  είτε μέσω της ιστοσελίδας www.aigeon.gr. Σε
περίπτωση αλλαγής στοιχείων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.
3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3.1. Ο κάτοχος της Κάρτας απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει
της εμπορικής πολιτικής της ΑΙΓΑΙΟΝ σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της
Κάρτας.
3.2. Ο κάτοχος της Κάρτας με αγορές από τα καταστήματα υπό τα σήματα της
ΑΙΓΑΙΟΝ συγκεντρώνει πόντους. Με κάθε αγορά αξίας 2€ κερδίζετε 1 πόντο στην
ΑΙΓΑΙΟΝ - BONUS CARD κάρτα σας (με αγορές αξίας 20€ κερδίζετε 10 πόντους
κ.ο.κ).  Με τη συγκέντρωση 100 πόντων (200€ ) η ΑΙΓΑΙΟΝ ανταμείβει τον πελάτη
παρέχοντάς του Δωροεπιταγή - έκπτωση αξίας 5€ που μπορεί να εξαργυρώσει σε
μελλοντικές αγορές. Διευκρινίζεται ότι η ΑΙΓΑΙΟΝ με προηγούμενη ενημέρωση με
κάθε πρόσφορο μέσο μπορεί να τροποποιεί τόσο το ποσό της αξίας της
Δωροεπιταγής - έκπτωσης όσο και τον αριθμό των πόντων που απαιτούνται για την
έκδοση αυτής. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται δεν λήγουν παρά μόνο σε περίπτωση
ακύρωσης  της Κάρτας οπότε χάνονται, βάσει των κατωτέρω αναφερομένων στο
άρθρο 5. Η ΑΙΓΑΙΟΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης και
επιβράβευσης της κάρτας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια χωρίς
δέσμευση. Οι επικηροποιημένοι όροι θα αναρτόνται στην ιστοσελίδα.
3.3. Η  Δωροεπιταγή - έκπτωση μπορεί να εξαργυρωθεί σε επόμενες αγορές και
αυστηρά εντός χρονικού διαστήματος 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της,
σε κατάστημα υπό τα σήματα της ΑΙΓΑΙΟΝ για αγορά προϊόντων ίσης ή και
μεγαλύτερης αξίας και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Μετά την
με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση της «Δωροεπιταγής - έκπτωσης», ο πελάτης δε
διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της ΑΙΓΑΙΟΝ. 
3.4. Η  Δωροεπιταγή - έκπτωση αποδίδεται βάσει του αριθμού της κάρτας και
ενσωματώνεται σε αυτήν. Δικαιούχος είναι ο κομιστή αυτής. Η ΑΙΓΑΙΟΝ δεν
προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας ούτε κατά την έκδοση και παράδοση της
Δωροεπιταγής - έκπτωσης, ούτε κατά την προσκόμιση αυτής προς εξαργύρωση. Για
το λόγο αυτό δεν φέρει οποιουδήποτε είδους ευθύνη έναντι παντός τρίτου.
3.5. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας και της
έκπτωσης και σε καμιά περίπτωση η ΑΙΓΑΙΟΝ δεν ευθύνεται σε περίπτωση
απώλειας ή κλοπής αυτής ή σε κακή χρήση αυτής ή παράνομη χρήση αυτής. Η
ΑΙΓΑΙΟΝ δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή εντοπισμού της Δωροεπιταγής
- έκπτωσης που κλάπηκε ή χάθηκε ούτε ενέχει οποιαδήποτε ευθύνη καταβολής
αποζημίωσης. 
3.6. Οι κάτοχοι της Κάρτας μπορούν να αποκτούν και άλλα προνόμια με βάση την
εμπορική πολιτική της ΑΙΓΑΙΟΝ, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπτώσεις σε
συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικές προσφορές, επιπλέον πόντους με την αγορά
συγκεκριμένων προϊόντων κλπ. Οι κάτοχοι της Κάρτας ενημερώνονται για προνόμια
και τη διάρκεια ισχύος αυτών μέσω του www.aigeon.gr και άλλων πρόσφορων

μέσων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , διαφημιστικών φυλλαδίων,
τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής προβολής, ηλεκτρονικής επικοινωνίας κλπ.
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
4.1. Η ΑΙΓΑΙΟΝ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται
τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση και τα οποία σε καμία
περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται
στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων
(«Γενικός Κανονισμός»). Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι η εταιρεία
ΙΑΣΩΝ Α.Ε., ΑΦΜ 099358569, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά 130 
(εκτελών την επεξεργασία) η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την
καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης
δεδομένων. 
4.2. Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η ΑΙΓΑΙΟΝ,
οι υπάλληλοί της και οι προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του
Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός
Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία
δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η
επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.
4.3. Η ΑΙΓΑΙΟΝ και οι προστηθέντες αυτής εφαρμόζουν  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και
οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων
ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση,
παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ
αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης
επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω
επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που
ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το
κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς
της επεξεργασίας.
4.4. Η ΑΙΓΑΙΟΝ και οι προστηθέντες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών
δεδομένων και δε γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε
οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός
από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως
ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει
να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική
υποχρέωση. Η ΑΙΓΑΙΟΝ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να
επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις
εμπιστευτικότητας. 
4.5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς,
όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.
Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς
σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.
4.6. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η Κάρτα είναι
ενεργή και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης της Κάρτας τα δεδομένα
μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της ΑΙΓΑΙΟΝ ή νομική της
υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
4.7. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την ΑΙΓΑΙΟΝ για
πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή
περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του
υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται στην Ανοιχτή
Γραμμή Επικοινωνίας της ΑΙΓΑΙΟΝ 2310541661 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου
εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει
υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.
4.8. Σκοποί Επεξεργασίας: Στο πλαίσιο του Προγράμματος και προκειμένου το

υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει το σύνολο των προνομίων που μπορεί να
συνεπάγεται η συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα πιστότητας όπως το συγκεκριμένο,
η ΑΙΓΑΙΟΝ δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου το υποκείμενο
των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  προσφορές και
πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κ.λ.π. στα στοιχεία
επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS /
viber κλπ)], από την ΑΙΓΑΙΟΝ. Πιο συγκεκριμένα τα είδη επικοινωνίας που ενδέχεται
ο πελάτης να λάβει ως  μέλος του προγράμματος πιστότητας:
o Ενημερωτική επικοινωνία: Γενικές ενημερώσεις για την εταιρία και τις
συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις (άνοιγμα καταστημάτων, ενέργειες εταιρικής
κοινωνικής υπευθυνότητας, νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα κ.λ.π.) και γενικό
περιεχόμενο (συνταγές, άρθρα, συμβουλές κλπ) 
o Επικοινωνία για μαζικές προσφορές: Προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε
όλους τους πελάτες (προσφορές για προϊόντα, διαγωνισμούς, κληρώσεις κ.λ.π.) και
επικοινωνία στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών σε νικητές.
o Στοχευμένη και προσωπική επικοινωνία: Επιπλέον ειδικές προσφορές και
περιεχόμενο. Για την συγκεκριμένη επεξεργασία η ΑΙΓΑΙΟΝ προβαίνει στην
κατάρτιση προφίλ του υποκειμένου με βάση τις αγοραστικές του συνήθειες, τη
συχνότητα επίσκεψης σε καταστήματα υπό τα σήματα της ΑΙΓΑΙΟΝ, τη χρήση
προσφορών που έχουν επικοινωνηθεί, την τοποθεσία διαμονής του, το σύνολο του
κόστους των αγορών του, προκειμένου μέσω ειδικών ενεργειών να μπορεί να
προσφέρει στον πελάτη ανταγωνιστικές προσφορές, κουπόνια και περιεχόμενο
(συνταγές, συμβουλές, άρθρα κλπ) 
o Διενέργεια ερευνών: Επικοινωνία για την διαπίστωση της ικανοποίησης των
πελατών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της
ΑΙΓΑΙΟΝ, ενέργειες και προσφορές κ.λ.π.
4.9. Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα
μέσα επικοινωνίας  είτε καλώντας στην Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας 2310541661
(χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) είτε μέσω
της ιστοσελίδας της ΑΙΓΑΙΟΝ www.aigeon.gr. Διευκρινίζεται ότι μόλις η ικανοποίηση
του αιτήματος πραγματοποιηθεί το υποκείμενο θα ενημερωθεί και από τη στιγμή της
ενημέρωσης θα έχουν ουσιαστικά γίνει οι αιτούμενες από το υποκείμενο των
δεδομένων αλλαγές. Αιτήματα τροποποίησης επεξεργάζονται σε διάστημα τριάντα
(30) ημερών.
4.10. Αποδέκτες των δεδομένων είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες η ΑΙΓΑΙΟΝ έχει
υπογράψει συμβάσεις είτε για τη δημιουργία περιεχομένου και αποστολή
επικοινωνίας, είτε για τη διενέργεια έρευνας, είτε για την δημιουργία προσφορών,
διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικό έργο για τη
διαχείριση αιτημάτων. Κάθε εταιρεία έχει δεσμευτεί για την τήρηση των όρων
εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου της ΑΙΓΑΙΟΝ και υποχρεούται
στην τήρηση των διατάξεων του του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για
την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»).
5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
5.1. Η ΑΙΓΑΙΟΝ  δύναται και αποτελεί αποκλειστικό της δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή,
να προβεί σε κατάργηση του Προγράμματος και ακύρωση των Καρτών με
προηγούμενη ενημέρωση των πελατών με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια οικειοθελή παροχή της ΑΙΓΑΙΟΝ. 
5.2. Η ΑΙΓΑΙΟΝ δύναται να προβαίνει σε ακύρωση συγκεκριμένης Κάρτας κατά την
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμπληρώσει τα
απαραίτητα στοιχεία ή έχει προβεί στην έκδοση πολλαπλών καρτών
χρησιμοποιώντας κοινά στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο ή e-mail). Στην
περίπτωση έκδοσης πολλαπλών καρτών με κοινά στοιχεία η ΑΙΓΑΙΟΝ δύναται να

διατηρήσει μία Κάρτα μόνο ενεργή στην οποία και δύναται κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια να πιστώνει του πόντους των υπολοίπων καρτών. 
5.3. Η ΑΙΓΑΙΟΝ δύναται να ακυρώσει Κάρτες πελατών στην περίπτωση που
υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται κακή χρήση αυτών προκειμένου ο κάτοχος αυτών να
καταστρατηγήσει τους όρους του Προγράμματος προσκομίζοντας για τον εαυτό του
μεγαλύτερο κέρδος έναντι των υπολοίπων πελατών. 
5.4. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στα άρθρα 5.2 και 5.3 των όρων, η ΑΙΓΑΙΟΝ δεν
φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών σε περίπτωση ακύρωσης Κάρτας ή
απενεργοποίησης του Προγράμματος για καταβολή οποιουδήποτε είδους
αποζημίωσης, άμεσης ή έμμεσης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής.
5.5. Η ΑΙΓΑΙΟΝ θα απενεργοποιεί  και θα μηδενίζει τα υπόλοιπα πόντων σε κάρτες
που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε
(5) ετών.
5.6. Η καταχώριση κάθε φυσικής αίτησης γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών. Για τις
ψηφιακές αιτήσεις το χρονικό διάστημα αυτό καθορίζεται στις δεκαπέντε (15)
εργάσιμες ημέρες. Τα δεδομένα των πελατών είναι διαθέσιμα για την προβλεπόμενη
επεξεργασία όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 μετά την καταχώριση κάθε αίτησης.  
5.7. Ο πελάτης δύναται να αιτηθεί ακύρωση της κάρτας ή/και έκδοση νέας κάρτας 
απευθυνόμενος σε κατάστημα υπό τα σήματα της ΑΙΓΑΙΟΝ. Σε περίπτωση
ακύρωσης τα προσωπικά δεδομένα της κάρτας διαγράφονται εντός τριάντα (30)
ημερών.
5.8. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και
κοινοτική  νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
5.9. Η ΑΙΓΑΙΟΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους
παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της www.aigeon.gr, ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την
εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση
Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. 
5.10. Κάθε κάτοχος Κάρτας οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας της
ΑΙΓΑΙΟΝ www.aigeon.gr για τους ισχύοντες όρους.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Η ΑΙΓΑΙΟΝ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα
προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί από το υποκείμενο των δεδομένων και τα
οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως
καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία
Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»). 
Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η ΑΙΓΑΙΟΝ, οι
υπάλληλοί της και οι προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του
Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός
Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία
δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η
επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.
Η ΑΙΓΑΙΟΝ εφαρμόζει  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με
σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή
παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή
την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια
σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της
περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα
επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την
εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το
πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
Η ΑΙΓΑΙΟΝ διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιει
προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς

την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η
γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια
αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ή είναι απαραίτητο στο
πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής υποχρεώσης. Η ΑΙΓΑΙΟΝ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα
που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες
υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, και
δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω
επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται
ασυμβίβαστη.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την ΑΙΓΑΙΟΝ για
πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή
περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του
υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται στην Ανοιχτή
Γραμμή Επικοινωνίας της ΑΙΓΑΙΟΝ 2310541661 (αστική χρέωση βάσει του εκάστοτε
ισχύοντα τιμοκαταλόγου του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Η εξυπηρέτηση
του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα 30 ημερών.
Σκοποί Επεξεργασίας: Η ΑΙΓΑΙΟΝ επεξεργάζεται τα δεδομένα που μας
γνωστοποιούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την εξυπηρέτηση της
μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης αλλά για να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό
περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς
κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση,
κινητό (SMS / viber κλπ)], από την ΑΙΓΑΙΟΝ. 
Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα
επικοινωνίας  είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΙΓΑΙΟΝ, www.aigeon.gr είτε μέσω της
ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας πελατών της ΑΙΓΑΙΟΝ καλώντας στο 2310541661
(χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε παρόχου). Αιτήματα
τροποποίησης επεξεργάζονται σε διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών.
4.10. Αποδέκτες των δεδομένων είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες η ΑΙΓΑΙΟΝ έχει
υπογράψει συμβάσεις είτε για τη δημιουργία περιεχομένου και αποστολή
επικοινωνίας, είτε για τη διενέργεια έρευνας, είτε για την δημιουργία προσφορών,
διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικό έργο για τη
διαχείριση αιτημάτων. Κάθε εταιρεία έχει δεσμευτεί για την τήρηση των όρων
εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου της ΑΙΓΑΙΟΝ και υποχρεούται
στην τήρηση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την
Προστασία Δεδομένων.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
• Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στο www.aigeon.gr  καθώς και οι
υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να
αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την ΑΙΓΑΙΟΝ
κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες του www.aigeon.gr 
απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που
περιέχονται στο www.aigeon.gr . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε
τέτοια ενέργεια η ΑΙΓΑΙΟΝ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων
αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
• Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού
Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές
Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται
τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
• Η ΑΙΓΑΙΟΝ προβαίνει στη διενέργεια προωθητικών ενεργειών είτε η ίδια είτε σε
συνεργασία με τρίτους. Οι προωθητικές αυτές ενέργειες διέπονται από τους εκάστοτε
ισχύοντες όρους που αναρτώνται στην παρούσα σελίδα και είναι δεσμευτικοί για τους
συμμετέχοντες και την ΑΙΓΑΙΟΝ. Σε καμία περίπτωση η ΑΙΓΑΙΟΝ δεν φέρει

οποιουδήποτε είδους ευθύνη για διαγωνισμούς τρίτων στους οποίους ο επισκέπτης
έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω σύνδεσης με τη σελίδα των τρίτων (Hyper Link)
ή με χρήση εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή tablets (mobile application)  και στους
οποίους παρέχονται ως έπαθλα δωροεπιταγές, προϊόντα ή/και υπηρεσίες της
ΑΙΓΑΙΟΝ. Γενικά η ΑΙΓΑΙΟΝ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για διαγωνισμούς /
προωθητικές ενέργειες τρίτων, που διοργανώνονται με χρήση οποιουδήποτε μέσου
και στους οποίους παρέχονται ως δώρα προϊόντα/ υπηρεσίες/ δωροεπιταγές κ.λ.π.
της ΑΙΓΑΙΟΝ και τους οποίους διαγωνισμούς, βάσει των όρων που τους διέπουν,
δεν τους έχει προκηρύξει η ΑΙΓΑΙΟΝ ή δε συμμετέχει σε αυτούς.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
• Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και την
ιστοσελίδα www.aigeon.gr  μπορεί να απευθύνεται στην Ανοιχτή Γραμμή
Επικοινωνίας 2310541661
Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 18/10/2022